Personisko kompetenču un rakstura izglītības attīstība Latvijas, Igaunijas un Spānijas skolās.

Izpratne par personiskajām kompetencēm, prasmēm un rakstura izglītību var atšķirties atkarībā no dažādiem aspektiem, kā piemēram, kultūra vai iepriekšēja pieredze. Lai nodrošinātu projekta sekmīgu īstenošanu, kā arī rastu kopēju izpratni par  kompetencēs un raksturā balstītu izglītību, projekta partneri ir izstrādājuši pētījuma pārskatu, kurā tiek aprakstīta Latvijas, Igaunijas un Spānijas valstu izpratne un kopīgās iezīmes personisko kompetenču un rakstura izglītības jomās. 

Pārskata galvenais mērķis ir apkopot un salīdzināt izpratni par raksturā un kompetencēs balstītu izglītību katrā projekta dalībvalstī, izvērtēt kopīgās un atšķirīgās iezīmes un izveidot pārskatu par esošajām iniciatīvām gan projekta partnervalstīs, gan citās pasaules valstīs. 

Pārskats sastāv no detalizēta apraksta par projekta dalībvalstu izpratni personisko kompetenču un rakstura izglītības jomās, ņemot vērā ka katrā valstī ir sava konceptu interpretācija un ir būtiski precizēt galvenās iezīmes.  Līdztekus tam tiek piedāvāta katras valsts  SVID analīze, lai skaidrotu rakstura izglītības ieviešanas spēcīgās un vājās puses. Šī analīze ļauj izvērtēt un noskaidrot ne tikai spēcīgās un vājās puses, bet arī kontekstuālās atšķirības un kopējās iezīmes ieviešot raksturā bals'titas izgītības programmas. 

 

Otrajā pārskata daļā tiek apskatītas dažādas starptautiskās iniciatīvas, analizējot pārmantojamības un pielāgošanas iespējas projekta dalībvalstu kontekstam.

Trešajā pārskata daļā projekta dalībvalstis iepazīstina ar labās prakses piemēriem, kas tiek attīstīti izglītības jomās. 

 

Pētījuma pēdējā daļa sniedz katras valsts konteksta analīzi, salīdzinošo izvērtējumu, izceļot kopīgās prakses piemērus. Pārskats arī sniedz Rīgā 2018. gadā īstenotā skolotāju semināra ieteikumus metodoloģiskās programmas izstrādei. 

Projekta rezultātā pētījuma pārskats ir pieejams angļu valodā. Aicinām visus interesentus ar to iepazīties, nospiežot pogu "Lejuplādēt".

Mājaslapas saturs neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Par mājaslapas saturu un izvietoto informāciju pilnībā atbild projekta īstenotāji un autori.